ترجمه مقاله

نبتیتی

لغت‌نامه دهخدا

نبتیتی . [ ن َ ] (اِخ ) علی بن عبدالقادر. رجوع به علی بن عبدالقادر شود.
ترجمه مقاله