ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگماشتنی

لغت‌نامه دهخدا

ناگماشتنی . [ گ ُ ت َ ] (ص لیاقت ) ناگماردنی . مقابل گماشتی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ