ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگماردنی

لغت‌نامه دهخدا

ناگماردنی . [گ ُ دَ ] (ص لیاقت ) که قابل گماردن و گماشتن نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ