ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگزیری

لغت‌نامه دهخدا

ناگزیری . [گ ُ ] (حامص مرکب ) ناچاری . لاعلاجی . لابدی . ضرورت . لزوم . وجوب . اضطرار. ناگزیر بودن . رجوع به ناگزیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ