ترجمه مقاله

ناکافی

لغت‌نامه دهخدا

ناکافی . (ص مرکب ) غیر کافی . نامکفی . که کفایت نکند. نابسنده . که بسنده و مکفی نیست . مقابل کافی . رجوع به کافی شود.
ترجمه مقاله