ترجمه مقاله

ناژدن

لغت‌نامه دهخدا

ناژدن . [ دَ ] (مص منفی ) نیاژدن . مقابل آژدن .
ترجمه مقاله