ترجمه مقاله

ناچدن

لغت‌نامه دهخدا

ناچدن . [ چ ِ دَ ] (مص منفی ) نچیدن . مقابل چدن . رجوع به چدن و چیدن شود.
ترجمه مقاله