ترجمه مقاله

ناچاق

لغت‌نامه دهخدا

ناچاق . (ص مرکب ) ناخوش . بیمار. لاغر. (ناظم الاطباء). مریض و علیل و بیمار. آن که چاق و سلامت نیست . ناتندرست . نحیف . مقابل چاق . و نیز رجوع به متن و حاشیه ٔ ص 2423 برهان چ معین شود.
ترجمه مقاله