ترجمه مقاله

ناچاقی

لغت‌نامه دهخدا

ناچاقی . (حامص مرکب ) حالت ناچاق . لاغری . رنجوری . ناخوشی . نحیفی . || سرحال و سردماغ نبودن . خوش و سالم نبودن .
ترجمه مقاله