ترجمه مقاله

ناپائیدن

لغت‌نامه دهخدا

ناپائیدن . [ دَ ] (مص منفی ) مقابل پائیدن . رجوع به پائیدن شود.
ترجمه مقاله