ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناوی

لغت‌نامه دهخدا

ناوی .(ع ص ) اشتر فربه . ج ، نِواء. و رجوع به ناویة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ