ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناهزة

لغت‌نامه دهخدا

ناهزة. [ هَِ زَ ] (ع ص ) دختربچه ای که اوان فطامش فرارسیده است . (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). آنکه به از شیر بازگرفتن یا به بلوغ نزدیک شده باشد و هو ناهز و البنت ناهزة. (معجم متن اللغة). تأنیث ناهز است . رجوع به ناهز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ