ترجمه مقاله

نانبشتن

لغت‌نامه دهخدا

نانبشتن . [ ن ِ ب ِ ت َ ] (مص منفی ) نانوشتن . ننوشتن .
ترجمه مقاله