ترجمه مقاله

نام گذاری

لغت‌نامه دهخدا

نام گذاری . [ گ ُ ] (حامص مرکب ) نام گذاشتن . نام نهادن . تسمیه .
- شب نام گذاری ؛ ششمین شب تولد نوزاد را شب نامگذاری نوزاد گویند.
|| ترجمه . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله