ترجمه مقاله

نام از شکم افتادن

لغت‌نامه دهخدا

نام از شکم افتادن . [ اَ ش ِ ک َ اُ دَ ] (مص مرکب ) نابوده و معدوم شدن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله