ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناموافقی

لغت‌نامه دهخدا

ناموافقی . [ م ُ ف ِ ] (حامص مرکب ) موافق نبودن . ناسازگاری . ناسازواری . صفت ناموافق . رجوع به ناموافق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ