ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامنظور

لغت‌نامه دهخدا

نامنظور. [ م َ ] (ص مرکب ) رعایت ناشده . || در تداول ، ناسپاس . بی منظور. بی چشم و رو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ