ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناممیز

لغت‌نامه دهخدا

ناممیز. [ م ُ م َی ْ ی َ ] (ص مرکب ) تمیز داده ناشده . نامشخص . نامعین . نامعلوم . جدا و مشخص ناشده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ