ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامطلوب

لغت‌نامه دهخدا

نامطلوب . [ م َ ] (ص مرکب ) طلب ناشده . خواسته نشده . ناخواسته . || نامقبول . ناپسند. ناپسندیده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ