ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامسلم

لغت‌نامه دهخدا

نامسلم . [ م ُ س َل ْ ل َ] (ص مرکب ) آنچه که مسلم نیست . رجوع به مسلم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ