ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامسلم

لغت‌نامه دهخدا

نامسلم . [ م ُ ل ِ ] (ص مرکب ) نامسلمان . غیر مسلمان . رجوع به نامسلمان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ