ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامسبوق

لغت‌نامه دهخدا

نامسبوق . [ م َ ] (ص مرکب ) بی سابقه . که مربوط به سابقه ای نیست . || بی خبر. بی اطلاع . که از گذشته ٔ امری خبر ندارد. که مطلع و محیط بر سوابق کاری نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ