ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصری

لغت‌نامه دهخدا

ناصری . [ ص ِ ] (ص نسبی ، اِ) نام نوعی مسکوک بوده است : الدرهم او الدینار الناصری و جمعه الدراهم والدنانیر الناصریه . رجوع به رساله ٔنقود و اوزان صص 70-71 و نیز رجوع به ناصریة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ