ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصریة

لغت‌نامه دهخدا

ناصریة. [ ص ِ ری ی َ ] (اِخ ) پیروان ناصرخسرو قبادیانی شاعر معروف و اسماعیلی مذهب بدین نام منسوبند. مؤلف بیان الادیان آرد: «الناصریة: اصحاب ناصرخسرو، و او ملعونی عظیم بوده است ، و بسیار کس از اهل طبرستان از راه برفته اند و آن مذهب بگرفته . (از بیان الادیان ص 39). و نیز رجوع به خاندان نوبختی ص 269 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ