ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناشکفتن

لغت‌نامه دهخدا

ناشکفتن . [ ش ِ ک ُ ت َ ] (مص منفی ) نشکفتن . مقابل شکفتن . رجوع به شکفتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ