ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناشتا شکستن

لغت‌نامه دهخدا

ناشتا شکستن . [ ش ِ ش ِ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) ناهار کردن . اندک چیزی خوردن . (آنندراج ) (برهان قاطع). اندک چیزی خوردن . (فرهنگ نظام ). تسلیف . تَلَمﱡج . تَلمیج . افطار کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ