ترجمه مقاله

ناسوده

لغت‌نامه دهخدا

ناسوده . [ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) نیاسوده . ناآسوده :
از خلق نهفته چند باشی
ناسوده ، نخفته چند باشی .

نظامی .


|| نسوده . نسائیده . نابسوده .
ترجمه مقاله