ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسودنی

لغت‌نامه دهخدا

ناسودنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) نیاسودنی . || نسودنی . که درخور سودن نیست . که آن را بسودن نباید. نابسودنی . رجوع به سودنی و بسودنی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ