ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالمی

لغت‌نامه دهخدا

ناسالمی . [ ل ِ ] (حامص مرکب ) بیماری . مرض . ناسلامتی . سالم نبودن . سرحال نبودن . || ناسازگاری . ناسازواری . عدم اعتدال . || آلودگی . زیان بخشی : ناسالمی هوا، ناسالمی آب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ