ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازوار

لغت‌نامه دهخدا

ناسازوار. (ص مرکب ) مخالف . غیرموافق . آنکه سازش ندارد. (ناظم الاطباء). مخالف . (دهار). منافی . مانعةالجمع. متباین . مباین . || سرکش . آنچه مطیع و رام نباشد. (ناظم الاطباء). || بدخوی . بدسلوک . ناموافق : ناشزه ؛ زن ناسازوار با شوی . (منتهی الارب ). || غیرمتناسب . ناموزون . (دانشنامه ٔ علائی ). || مضر. زیان بخش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ