ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نارالاستکثار

لغت‌نامه دهخدا

نارالاستکثار. [ رُل ْ اِ ت ِ ](ع اِ مرکب ) آتشی که اعراب برای بزرگ نشان دادن لشکر میافروختند. هنگامی که سپاهیان اندک بودند بخاطر فریب دشمن آتش های فراوانی برمی افروختند تا دشمن عدد آنان را بیش از آن چه هستند تصور کند. (از المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ