ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نادمة

لغت‌نامه دهخدا

نادمة. [ دِ م َ ] (ع ص ) تأنیث نادم است . زن پشیمان . (ناظم الاطباء). ج ، نادمات ، نوادم . رجوع به نادم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ