ترجمه مقاله

نادرست

لغت‌نامه دهخدا

نادرست . [ دُ رُ ] (ص مرکب ) کج . معوج . || دروغگو. || بیمار. || ناقص . || باطل . || متقلب . خائن . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله