ترجمه مقاله

نادرستی کردن

لغت‌نامه دهخدا

نادرستی کردن . [ دُ رُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خیانت کردن . خدعه ورزیدن :
کنون ار شما نادرستی کنید
به جنگ اندرون پیش دستی کنید.

فردوسی .


ترجمه مقاله