ترجمه مقاله

نادرسته

لغت‌نامه دهخدا

نادرسته . [ دُ رُ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) آنچه ناتمام و نادرست باشد و مرکب غیرتمام الترکیب را نیز گویند و آن کائنات جو است مثل باد و باران و امثال آنها. کذا فی الدساتیر. (آنندراج ) (انجمن آرا). ناقص . ناتمام . ناکامل . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله