ترجمه مقاله

ناخوش احوال

لغت‌نامه دهخدا

ناخوش احوال . [ خوَش ْ / خُش ْ اَ ] (ص مرکب ) بیمار. ناسالم . مریض . بدحال . که سالم و سر حال نیست . که نقاهت دارد.
ترجمه مقاله