ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخشگوار

لغت‌نامه دهخدا

ناخشگوار. [ خ ُگ ُ ] (ص مرکب ) ناخوش گوار. رجوع به ناخوش گوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ