ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخشکیدنی

لغت‌نامه دهخدا

ناخشکیدنی . [ خ ُ دَ ] (ص لیاقت ) که خشکیدنی نباشد. که خشک شدنی نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ