ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخس

لغت‌نامه دهخدا

ناخس . [ خ ِ ] (ع اِ) کفتگی بغل شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || گری بن دنب شتر یا گر شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). جرب و گری شتر و گری در بن دنب شتر.(ناظم الاطباء). جرب عند ذنبه [ ذنب البعیر ] . (از اقرب الموارد). || بز کوهی جوانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || دایره ٔزیر هر دو ران اسب میان جاعره و فائله و آن مکروه است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). آن دائره که بر جای داغ بود از اسب . (مهذب الاسماء). دایره ای در زیر هر دو ران اسب . (ناظم الاطباء). || (اصطلاح طب ) دردی که صاحبش پندارد که سوزن میخلانند. (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ). المی است خلنده که گوئی با خاری بر آن موضع میزنند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || (ص ) آن که سیخ میزند بر سرین و یا پهلوی ستور تا آن را براند. ج ، ناخسون . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ