ترجمه مقاله

نابودی

لغت‌نامه دهخدا

نابودی . (حامص مرکب ) نیستی . عدم . معدومی . زوال . فناء. نفاد. اضمحلال . از بین رفتن . فنا شدن . معدوم شدن .
ترجمه مقاله