ترجمه مقاله

نابسنده

لغت‌نامه دهخدا

نابسنده . [ ب َ س َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) غیرکافی . که بسنده و کافی نیست .
ترجمه مقاله