ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابخشودن

لغت‌نامه دهخدا

نابخشودن . [ ب َ دَ ] (مص منفی ) نبخشودن . نبخشائیدن . عفو نکردن . درنگذشتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ