ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابخشائیدنی

لغت‌نامه دهخدا

نابخشائیدنی . [ ب َ دَ ] (ص لیاقت ) نبخشائیدنی . نبخشودنی . که قابل بخشائیدن نیست . لایغفر. غیرقابل عفو. مقابل بخشائیدنی . رجوع به بخشائیدنی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ