ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناآدم

لغت‌نامه دهخدا

ناآدم . [ دَ ] (ص مرکب ) در تداول ، آنکه آدمیت ندارد. که داخل آدم نیست .که صاحب ادب و معرفت نیست . که تربیت صحیح نیافته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ