ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میخ طویله

لغت‌نامه دهخدا

میخ طویله .[ طَ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) این ترکیب معمولاً به فک اضافه به کار رود و مراد از آن میخ بزرگ و کلفت و بلندی است که بر سر حلقه ای دارد برای گذراندن طناب از آن . میخ بزرگ که یک سر بخو (پابند) بدان بندند. (از یادداشت مؤلف ). در گناباد خراسان ، میخ بزرگ متصل به رسن سرافسار است که آن را به زمین کوبند تا مانع دوررفتن اسب و الاغ شود. (از یادداشت پروین گنابادی ).
- مثل میخ طویله ٔ پای خروس ؛ سخت کوتاه بالا. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ