ترجمه مقاله

مؤملی

لغت‌نامه دهخدا

مؤملی . [ م ُ ءَم ْ م ِ ] (اِخ )کاتب . ابوالحسن احمدبن مؤمل مؤملی کاتب ، از شعرا و منشیان بزرگ خراسان و با ثعالبی معاصر بوده (قرن چهارم هجری ) و ثعالبی در یتیمةالدهر ذکر او را با سه بیت شعر که خود شاعر برای او خوانده آورده است . مؤملی دو بیت از رودکی و دو بیت از معروفی بلخی را به عربی به نظم درآورده است . (از حدائق السحر صص 91-92).
ترجمه مقاله