ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مولتانی

لغت‌نامه دهخدا

مولتانی . (ص نسبی ) منسوب به مولتان . آنکه یا آنچه به مولتان نسبت دارد.
- محمل مولتانی ؛ محملی که در مولتان ساخته شود. کجاوه که در مولتان سازندش :
یکی جعدمویی هیونی سبکرو
تو گویی یکی محملی مولتانی .

منوچهری .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ