ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشان پیاز

لغت‌نامه دهخدا

موشان پیاز. (اِ مرکب ) اسقیل . پیاز موش . (یادداشت مؤلف ). رجوع به پیاز موش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ