ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسیان

لغت‌نامه دهخدا

موسیان . (اِخ ) دهی است مرکز بخش موسیان شهرستان دشت میشان واقعدر 150 هزارگزی سوسنگرد با 400 تن سکنه . آب آن از چشمه ٔ گریزان و راه آن ماشین رو است . بخشدار و نماینده ٔ دارایی در این ده برقرار است و ساکنان آن از طایفه ٔ دیناروند هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ