ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزر

لغت‌نامه دهخدا

موزر. [ م َ / م ُ زِ ](اِ) قسمی تفنگ کوتاه . قسمی تفنگ . (یادداشت مؤلف ). تفنگی که در سال 1872 م .در آلمان متداول شد و بعدها مکرر تکمیل گردید. پیاده نظام آلمان تا سال 1945 م . آن را به کار می برد و ارتشهای مختلف اروپایی نیز آن را پذیرفته متداول کرده بودند. || تپانچه که نوع عالی آن بر قنداق چوبین که در عین حال جلد سلاح نیز هست سوار می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ